Regulamin sklepu

§ 1 Strony transakcji
1. Nabywcą (zwany również „Klientem”) dokonującym zakupów w sklepie internetowym bebej.pl może być pełnoletnia osoba fizyczna albo przedsiębiorca.
2.Sprzedawcą towarów znajdujących się w ofercie sklepu internetowego jest TUTZI-Drapaki dla kotów
P.W.BEBEJ, 30-617 Kraków, ul Zdrojowa 11, NIP PL6792539018

§ 2 Przedmiot transakcji
1.Przedmiotem transakcji w sklepie internetowym tutzi.pl i tutzi eu są towary uwidocznione na stronach WWW sklepu internetowego w chwili składania zamówienia, z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu.
2.Zawartość strony internetowej drapaki TUTZI nie stanowi oferty, lecz jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.
3.Podane przez Sprzedawcę ceny wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
4.Wszystkie produkty są fabrycznie nowe, jak również objęte są gwarancją Producenta.
5.Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne. W takim przypadku Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Klienta- czas realizacji wtedy może sie wydłużyć do 7dni.

§ 3 Zamówienia
1.Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie tutzi.pl, jak również w drodze poczty elektronicznej lub telefonicznie.
2.Złożenie zamówienia potwierdzane jest przez Sprzedawcę telefonicznie i/lub w drodze poczty elektronicznej w terminie 48 godzin, z zastrzeżeniem ust.3.
3.W przypadku gdy złożenie zamówienia następuje przez Internet, system komputerowy Sprzedawcy automatycznie generuje elektroniczne potwierdzenie zamówienia, które następnie wysyłane jest na adres e-mail podany przez Kupującego. Elektroniczne potwierdzenie zamówienia, o którym mowa w niniejszym ustępie ma charakter jedynie informacyjny i nie rodzi skutku związania Sprzedawcy ofertą kupna.
4.W razie braku możliwości uzyskania od Klienta faktu potwierdzenia uprzednio złożonego zamówienia w terminie 5 dni roboczych od momentu jego złożenia, w wyniku okoliczności za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności w przypadku podania przez Klienta błędnego numeru telefonu lub adresu e-mail, uważa się, że zamówienie nie zostało potwierdzone oraz że nie wywołuje ono jakichkolwiek skutków prawnych.
5.Z chwilą uzyskania przez Klienta potwierdzenia zamówienia, o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, dochodzi do zawarcia pomiędzy Sprzedawcą prowadzącym Sklep internetowy tutzi.pl oraz Klientem umowy sprzedaży. Z tą samą chwilą rozpoczyna się realizacja złożonego przez Klienta zamówienia.

§ 4 Formy płatności
Zapłata ceny za zamówiony towar może być dokonana w następujący sposób:
a) Przelew bankowy – zapłata przed wysyłką towaru,
ALIOR BANK 70 2490 0005 0000 4500 7367 0521
b) Płatność przy odbiorze - Pobranie - zapłata gotówka kurierowi
c) PayPal

§ 5 Dostawa towaru
1.Towary zwylke wysyłamy w przeciągu 12-48 godzin od momentu potwierdzenia i zrealizowania zamówienia.
2.Koszty przesyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej ponosi Klient. Cena przesyłki towaru jest zróżnicowana oraz jest uzależniona od wagi i rozmiarów zamawianego towaru.
3.Odbiór towaru powinien być potwierdzony przez Klienta pisemnym pokwitowaniem.
4.Z chwilą udzielenia pokwitowania przyjęcia towaru, na Klienta przechodzi prawo własności towaru.
5.Odbierając towar Klient jest zobowiązany zbadać, czy przesyłka nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych. Warunkiem możliwości zapoznania się towarem jest uprzednie uiszczenie umówionej należności do rąk Przewoźnika, chyba że zapłata tych należności nastąpiła wcześniej.
6. Klient może za zgodą Sprzedawcy odstąpić od zawartej umowy pod warunkiem, że zwrócony towar jest kompletny- i zaopatrzony w metki
7.W przypadku stwierdzenia przez Klienta, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, Klient obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności firmy Kurierskiej, w szczególności Klient powinien w obecności pracownika firmy Kurierskiej zażądać spisania „Protokołu Uszkodzenia Przesyłki" oraz złożyć wobec Przewoźnika reklamację w sposób obowiązujący u niego.

§ 6 Reklamacje i zwroty
1.Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji nabytego towaru.
2.Na zasadzie wynikającej z art. 558 k.c., roszczenie reklamacyjne Kupującego będącego przedsiębiorcą - z tytułu rękojmi za wady - ogranicza się wyłącznie do żądania naprawy towaru. W pozostałym zakresie uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone.
3. Zgodnie z art. 7 ust.1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny klient ma prawo może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 30 dni, ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

§ 7 Prawo odstapienia od umowy
1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: (TUTZI Zdrojowa 11 30-617 Kraków)
2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: (TUTZI Zdrojowa 11 30-617 Kraków)
3. Koszty przesłania towaru są zwracane przez Sklep, ale jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

§ 8 Faktura VAT
1.Do każdego zakupionego w bebej.pl towaru dołączany jest paragon lub faktura VAT.
2.W celu otrzymania przez Klienta faktury VAT, w momencie składania zamówienia należy podać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.

§ 9 Postanowienia końcowe
1.Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin.
2.Wszystkie wymienione towary oraz nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich podmiotów.
3.Opisy produktów i ich zdjęcia pochodzą z bazy stanowiącej własność firmy. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących z bazy danych P.W.BEBEJ.
4.Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez BEBEJ Kraków 30-617 ul. Zdrojowa 11 danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz.883 ze zm.), tylko do realizacji zamówienia.

X